Gizlilik Politikasi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ANFECA Yazılım ve Danışmanlık Şirketi (ANFECA) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

ANFECA olarak, yaptığımız iletişimler ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZDEN KİM SORUMLUDUR?

ANFECA Yazılım ve Danışmanlık Şirketi (ANFECA) olarak (yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ANFECA tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ANFECA birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ANFECA sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, ANFECA hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ANFECA’nin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, ANFECA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ANFECA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ANFECA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; ANFECA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ANFECA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ANFECA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

DİĞER SAĞLAYICILARIN WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Sitemiz, diğer sağlayıcıların web sitelerine linkler içerebilir. Bağlantı kurulduktan sonra doğrudan bağlantılı web sitelerini kontrol eden ANFECA, yasal ihlallerden arınmış olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, ANFECA bağlantılı web sitelerinin içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bunları sürekli olarak izleyemez. Dolayısıyla, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen bağlantılı web sitelerinin içeriği için ANFECA hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu veri koruma anlaşması, diğer sağlayıcıların bağlantılı web siteleri için geçerli değildir.

ÇEREZLER

Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri bilgisayarınıza zarar vermez ve bilgisayar virüsü içermez. Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ancak, bu işlevi tarayıcınızda devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. ANFECA, web sitesini daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmek için çerezleri kullanır. Çerezlerimiz belirli kişilerle ilgili hiçbir bilgi içermemektedir. Bizim tarafımızdan kullanılan çerezler “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Tabii ki web sitemizi de çerez olmadan görmek de mümkün. Ancak, bunun web sitemizin işlevini sınırlayabileceğini lütfen unutmayın.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’nin HAKLARI

KVKK’nın 11.maddesine istinaden;

(i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(vii) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da "ANFECA Tazılım ve Danışmanlık Başvuru Formu" ile formda belirtilen yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ANFECA kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ANFECA yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin ANFECA ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Şişli Merkez PTT PK:11 Şişli - İSTANBUL adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.